Volem que conegui, mitjançant aquest avís, quins són els criteris que seguim respecte a la utilització de les dades que ens faciliti, o que hem recaptat a través de tercers.
La nostra política de protecció de dades està construïda i comunicada de conformitat amb la normativa aplicable, molt especialment en relació amb el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament dels dades personals i a la lliure circulació daquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD) i de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals.
Aquesta política pot variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius. Si es produís alguna modificació, el mantindrem informat a través daquesta pàgina.

DOMINI DE SANT PERE S. L. ha adoptat les mesures díndole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrduatractament o accés no autoritzat dacord amb el que estipula la normativa daplicació, complint, en tot cas, amb el nivell de seguretat adequat al nivell de les dades tractades.
DOMINI DE SANT PERE S. L. gestiona dades de persones físiques en lexercici dun càrrec funció professional, així com dades personals en lesfera privada. Sha atès ambdues categories en establir aquesta política de privacitat.

Què són Dades Personals?
Amb dades personals es fa referència a qualsevol informació o dades que pugui identificar-lo directament (per exemple, el seu nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el seu document nacional didentitat o D. N. I. ) sense que això suposi un esforç desproporcionat. Dades Personals es poden considerar informacions relatives a una persona física, com ara el correu electrònicadreces postals particulars / telèfon mòbil, noms dusuari, etc.

Qui és el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les seves dades?
Identitat: DOMINI DE SANT PERE S. L.
Adreça postal: PARATGE DE SANT PERE DEL BOSC S/N, 17310, LLORET DE MAR
Telèfon: 661080007
Correu electrònic: INFO@DOMINIDESANTPERE. COM
NIF: B67897538


FINALITAT DEL TRACTAMENT


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En DOMINI DE SANT PERE S. L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades
amb les finalitats següents:
FINALITATS DE NATURALESA CONTRACTUAL: facilitar la gestió de la prestació dels serveis pactats, mantenir la relació comercial, així com qualsevol altre servei que es contracti amb posterioritat.

FINALITATS BASADES EN LINTERÈS LEGÍTIM, a lempara del que estableix larticle 19 de la LOPDGDD (Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre) i article 6. 1. f) del Reglament UE 2016/679pel que fa a les dades de contacte, funció o llocs exercit per les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica, referida únicament a les dades necessàries per a la seva localització i per mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica en la qual el afectats.
Quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran:

Durant el qual requereixi el compliment de la finalitat per a la qual es recaven, o pel que exigeixi la relació mercantil, incloent-hi el temps necessari, de conformitat amb la normativa aplicable, per complir les obligacions rellevants que sen puguin derivar.
Mentre no se sol·liciti la seva supressió per linteressat.
Sent bloquejat quan ocorri el primer dels dos esdeveniments a dalt esmentats. A partir daquest moment, quedarà a la disposició exclusiva de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular les autoritats de protecció de dades, per a la latenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció de aquestes. Complert el termini esmentat es procedirà a la supressió de les dades.
Es realitza elaboració de perfils?
No es realitza lelaboració de perfils.

TRACTAMENT LÍCIT


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades es basa:
En la relació contractual i execució del contracte subscrit amb nosaltres.
En linterès legítim segons art. 19 LOPDGDD.


DESTINATARIS


A quins destinataris es comuniquen les seves dades?
Les dades es comuniquen als nostres col·laboradors que realitzen serveis com subcontractistes, firmes legals col·laboradors i/o encarregats del tractament. En relació amb qualsevol trasferència de les seves dades personals a països fora de lEEE, la Companyia implementarà les mesures específiques apropiades per garantir un nivell adequat de protecció de les seves dades personals.


DRETS


Quins són els seus drets

Qualsevol persona dret a obtenir confirmació sobre si en DOMINI DE SANT PERE S. L. estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com rectificació de les dades inexactes o, si sescau, demanar-la supressió quan, entre altres motiusles dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies previstes a larticle 18 RGPD, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a lexercici defensa de reclamacions.
Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de mercadotècnia, inclosa la delaboració de perfils. DOMINI DE SANT PERE S. L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o lexercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de mercadotècnia, inclosa la delaboració de perfils. DOMINI DE SANT PERE S. L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o lexercici o la defensa de possibles reclamacions.
En virtut del dret a la portabilitat els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat dús comú i lectura mecànica i a transmetrels a un altre responsable.
Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit dirigit a DOMINI DE SANT PERE S. L. , a ladreça a dalt indicada.
Mitjançant e-mail adreçat a ladreça a dalt indicada
Quines vies de reclamació existeixen?
En cas dentendre que DOMINI DE SANT PERE S. L. no ha resolt correctament la seva sol·licitudpot dirigir-se a sol·licitar la tutela de lAgència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de la qual pot consultar en www. agpd. es

CATEGORIES DE DADES


Quines categories de dades tractem?
Dades identificatives.
Informació economicofinancera.
Informació laboral i de treballadors
No es tracten categories especials dels articles 9 i 10 del RGP. En un cas de tractament excepcional, la Companyia compleix els requisits de larticle 9 i es recull el consentiment explícit.
Les dades personals són tractades confidencialment dacord amb les polítiques de privacitat seguretat establertes per la companyia

Les dades rebudes o recaptades són les necessàries per complir les finalitats indicades.


PROCEDÈNCIA


Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen de la informació que Vostè ens facilita quan contracta amb DOMINI DE SANT PERE S. L. , accedeix a la nostra web, o estableix qualsevol tipus de relació amb nosaltres, de forma directa o indirecta.

Desplaça cap amunt